Kto jest online

73 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona TerytorialnaPROJEKT – KONCEPCJA STWORZENIA OBRONY TERYTORIALNEJ

Chcemy w tym miejscu przedstawić projekty związane z stworzenie i funkcjonowaniem nowej Obrony Terytorialnej. Proponujemy aby z tych projektów wybrać jeden – najbardziej optymalny i skierować go wraz z apelem o powołanie OT do Ministra Obrony Narodowej. A naszym zdaniem powinno to się odbyć w tym momencie kiedy upadnie/załamie się program Narodowych Sił Rezerwowych.

Proponujemy stworzenie nowej Obrony Terytorialnej – wojska obywatelskiego opartego o lokalne społeczności, złożonego z ochotników gotowych w bardzo szybkim czasie do obrony swojej Ojczyzny jak i gotowych do udziału we wszelkiego rodzaju akcjach ratunkowych. Takie lokalne wojsko mogłoby działać na zasadzie analogii tak jak działa Ochotnicza Straż Pożarna, która jest też formacją powszechną, ochotniczą i ściśle współdziała z Państwową Strażą Pożarną. Wzorem Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego postulujemy budowę i wdrożenie Krajowego Systemu Obrony Terytorialnej. Niniejszy wariant Nowej Obrony Terytorialnej oparty na systemie ochotniczym został dostosowany do obecnych warunków finansowych i tendencji jakie panują w MON, gdzie MON proponuje wprowadzenie 20 tys. Narodowych Sił Rezerwowych opartych niestety na kompletnie nierealnych podstawach, a Ruch na Rzecz OT proponuje 15 tys. Nową Obronę Terytorialną.

W naszym założeniu wariant ten jest platformą do rozbudowy lub modyfikacja – można np. założyć że w powiecie będzie funkcjonowała kompania OT a nie pluton, można zwiększyć liczbę Ośrodków Szkoleniowych – w tych przypadkach niestety wszystko rozbija się o koszty. Wariant ten można także rozbudować o założenie obowiązkowej służby w pododdziałach OT, co wcale nie jest takim złym rozwiązaniem – można to zobaczyć na przykładzie szwedzkiej czy szwajcarskiej OT. Najważniejsza sprawa to budowa Nowej OT – ta idea w sytuacji, gdy tyle mówi się o armii zawodowej może być zasadniczą kwestią dotyczącą obronność RP.

Nowa Obrona Terytorialna byłaby przede wszystkim wojskami lekkiej piechoty i stałaby się osobnym rodzajem Sił Zbrojnych (obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Sił Specjalnych oraz Marynarki Wojennej). Eksperci AON wyliczyli, iż do efektywnej obrony terytorium RP Siły Zbrojne potrzebowałby około 1- 1,5 mln żołnierzy OT. Struktura OT powinna cechować się prostotą i elastycznością, a podstawowym modułem bojowym wojsk OT powinien być batalion przeznaczony zarówno do działań regularnych jak i przygotowany do przejścia do działań nieregularnych. Bardzo ważny jest system organizacji i system szkolenia Nowej Obrony Terytorialnej – nie może być on w żaden sposób oparty na systemie dotychczasowym, który jest skrajnie nieefektywny i nie jest w stanie zrealizować założeń wyszkolenia obywatelskiej armii – Nowej OT.

a) zasady działania Nowej OT:

 • - Nowa OT byłaby oparta na społecznych organizacjach proobronnych, gdzie istniałby dwie struktury: cywilna – z Prezesem na czele, która mogłaby zajmowałaby się współpracą z administracją samorządową oraz struktura wojskowa która zajmowałby się także szkoleniem wojskowym – podstawowym i zaawansowanym.
 • - Nowa OT dzieliłaby się na żołnierzy OT (przeszkolonych rezerwistów) oraz kandydatów na żołnierzy.
 • - Działalność nowej OT byłaby oparta na lokalnych strukturach samorządowych – plutony działałyby przy ośrodkach gminnych lub przy szkołach korzystając bezpłatnie z zaplecza – sali gimnastycznej, siłowi czy basenu. W zamian instruktorzy OT prowadziliby zajęcia pozaszkolne dla młodzieży.
 • - system ochotniczy, do Nowej OT nie byłoby poboru, byłby nabór oparty o aktywizację młodzieży oraz żołnierzy rezerwy. Członkowie OT na czas szkoleń i kursów otrzymywaliby ekwiwalenty pieniężne, a zakupiony sprzęt i wyposażenie mogliby odpisać od podatku – byliby tzw. „aktywną rezerwą”.
 • - Członkowie OT byliby związani z wojskiem na zasadzie kontraktu – pracowaliby normalnie w swoich zawodach, natomiast w określony sposób i na określonych zasadach odbywaliby ćwiczenia w ramach OT - w systemie weekendowym i w godzinach wolnych od pracy.
 • - Kandydaci na żołnierzy po odbyciu stażu w macierzystych plutonach przechodziliby miesięczne przeszkolenie unitarne w Centrum Szkoleniowym po którym składaliby przysięgę - stawaliby się żołnierzami rezerwy OT – dla zainteresowanych byłby kontrakt dla „aktywnej rezerwy”, nie zainteresowani przechodziliby do rezerwy na czas mobilizacji.
 • - Ochotnik formacji OT posiadałby w domu własne umundurowanie, oporządzenie i atrapę broni. Raz w miesiącu w Centrach Szkoleniowych OT stworzonych przy wydzielonych Jednostkach Wojskowych min. odbywałyby się zajęcia z bronią i ostrą (ślepą) amunicją oraz te zajęcia których nie można byłoby zrealizować na terenie działania plutonu.
b) struktura organizacyjna Nowej Obrony Terytorialnej

 • - Nowa Obrona Terytorialna byłaby osobnym rodzajem Sił Zbrojnych – obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Zostałoby powołane Dowództwo Wojsk OT.
 • - W każdym powiecie istniałby pluton OT – docelowo Nowa OT liczyłaby 380 plutonów (tyle jest powiatów). Pluton składałby się z 4 drużyn po 8 żołnierzy plus zespół dowodzenia. Razem pluton liczyłby 35 żołnierzy (4*8 plus 3). Liczebność OT na czas pokoju byłaby przewidywana na 15 - 17 tys. żołnierzy. 13 300 to żołnierze rezerwy a 3 – 4 tys. stanowiłaby kadra zawodowa w ośrodkach szkoleniowych – na czas „W” ośrodki byłby rozwijane do kilku Brygad OT.
 • - Samodzielnym modułem bojowym Nowej OT będzie batalion. Batalion lekkiej piechoty OT będzie się składał z: sztabu, plutonu dowodzenia, plutonu saperów (inżynieryjnego), plutonu logistycznego, i plutonu przeciwlotniczego, 3 kompanii lekkiej piechoty i 1 kompanii specjalistycznej,
 • - Kompania lekkiej piechoty będzie się składać z 3 plutonów lekkiej piechoty (każdy pluton to 4 drużyny, 3 lekkiej piechoty, 1 dr wsparcia) i 1 plutonu wsparcia (4 drużyny – 1 przeciwpancerna, 1 granatników automatycznych (lub moździerzy 60 mm) i 2 karabinów maszynowych),
 • - Kompania specjalistyczna będzie się składać z 4 plutonów, 1 pluton specjalny (lub walki psychologicznej), 1 pluton przeciwdywersyjny, 2 plutony rozpoznawcze.
 • - Ogólnie batalion OT to 20 plutonów, liczebność batalionu rozwiniętego to około 680 - 700 żołnierzy. W sumie byłoby w Siłach Zbrojnych 19 batalionów OT czasu „P”.
 • - 16 batalionów OT byłoby w sytuacjach określonych przepisami do dyspozycji wojewody na czas uczestnictwa w likwidacji klęsk żywiołowych, 3 bataliony OT byłby batalionami centralnego podporządkowania,
 • - plutony działające w powiatach byłyby w przypadku likwidacji klęsk żywiołowych i katastrof do dyspozycji starosty powiatu, chyba ze wojewoda wprowadził stan klęski żywiołowej na podległym województwie wtedy występują w ramach batalionu.
c) system szkolenia Nowej Obrony Terytorialnej.

 • - Powołanoby 5 ośrodków szkoleniowych OT.
 • - Na czas mobilizacji ośrodki przeistaczałby się w Brygady OT(jeden ośrodek rozwijałby się do 2-3 Brygad na czas „W”) .
 • - Kadrę Ośrodków stanowiliby żołnierze zawodowi.
 • - W Ośrodkach znajdowałaby się broń oraz środki i pomoce szkoleniowe
 • - Ośrodki podlegałyby bezpośrednio pod Dowództwo OT.
 • - Głównym zadaniem Ośrodków Szkoleniowych byłoby zabezpieczenie bieżącego szkolenia pododdziałów Nowej OT, organizowanie kursów unitarnych oraz kursów specjalistycznych – kurs walki w mieście, kurs działań nieregularnych, kurs działań przeciwdywersyjnych, kurs walki w górach, kurs ratownictwa ludności, kurs działań przeciwchemicznych i inne.
 • - Szkolenie dla przyszłych żołnierzy Nowej OT zaczynałoby się okresie przedpoborowym (między 16 a 20) rokiem życia, niepełnoletni członkowie organizacji proobronnych do okresu pełnoletności objęci byliby osobnym programem szkolenia w tzw. plutonach szkolnych a ich wyszkolenie (zaliczone Kursy) wliczałby się w poczet przyszłej służby w pododdziałach OT.
 • - W następnym etapie członkowie organizacji proobronnych stanowiliby kadrę pododdziałów specjalistycznych OT.
 • - Szkolenie odbywałby się w oparciu o zatwierdzone plany szkolenia w następującym cyklu: raz w tygodniu zajęcia popołudniowe lub dopołudniowe (soboty). Raz w miesiącu zajęcia 2 dniowe w Ośrodku Szkoleniowym, raz w roku miesięczny lub 14 dniowy kurs w ośrodku szkolenia poligonowego.
 • - System szkolenia żołnierza OT – szkolenie przedpoborowe w plutonie w powiecie, kurs szkolenia podstawowego (unitarny) zakończony złożeniem przysięgi wojskowej, kurs specjalistyczny, kurs dowódców drużyn – szkolenia prowadzone w Ośrodku Szkoleniowy OT, staż 2 letni na stanowisku d-cy drużyny
 • - Po zaliczeniu stażu i spełnieniu wymogów formalnych (min. uzyskanie tytułu magistra) żołnierz kierowany będzie na kurs dowódców plutonów na Wyższą Szkołę Oficerską, po Kursie staż 3 letni na stanowisku dowódcy plutonu OT i żołnierz może być skierowany na Kurs dowódców kompanii na WSO.
 • - Plutony prowadziłby ćwiczenie w cyklu rocznym we własnych rejonach tj. w powiatach – np. w porozumieniu z władzami byłby prowadzone ćwiczenia w miejscowościach - zabezpieczanoby teren odgradzając biało –czerwoną taśmą miejsce ćwiczeń, tak jak dzieje się to np. w Szwajcarii, w lasach, na wyznaczonych polach – generalnie w rejonie przyszłych działań.
 • - Obrona Terytorialna byłaby „pierwszym poziomem” w systemie szkolenia Wojska Polskiego. To właśnie z pododdziałów OT rekrutowanoby kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych (podoficerów i szeregowych zawodowych).
 • - Zostałaby określona specjalna kategoria zdrowia – zdolny do służby w pododdziałach OT.
d) założenia programu wychowawczo- patriotycznego Nowej OT.

 • - Wychowanie obywatelskie żołnierzy OT, stworzenie nowego etosu obywatelskiego wojska w nawiązaniu do dziedzictwa armii obywatelskiej jaką był np. Legiony i Armia Krajowa, wychowywanie w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna,
 • - Pododdziały Nowej OT w porozumieniu z organizacjami kombatanckimi przejmowałby od nich tradycje i sztandary.
 • - Nowa OT w oparciu o organizacje proobronne przygotowywałaby młodzież do służby wojskowej i obrony cywilnej i działań ratowniczych.
 • - Nowa Obrona Terytorialna aktywnie współdziałałby z władzami lokalnymi min. uczestnicząc i organizując przedsięwzięcia patriotyczne – obchody dnia 3 Maja, 11 Listopada , etc.
 • - Nowa Obrona Terytorialna współpracowałaby z jednostkami Policji oraz Straży Granicznej w zakresie przeciwdziałania przestępczości wśród młodzieży poprzez wspólne akcje, spotkania w szkołach, szkolenia etc.
 • - Nowa Obrona Terytorialna aktywnie współdziałałby w władzami oświatowymi (Kuratoriami, Dyrekcjami Szkół) w zakresie programów wychowawczych młodzieży (min. „blokersów” i trudnej młodzieży, w celu kształtowania ich postaw), organizowałaby pewną gamę zajęć pozalekcyjnych (min. samoobronę – walkę wręcz, strzelectwo sportowe, biegi na orientację, etc.)
e) logistyka Nowej OT.

 • - Nowa OT ma być z założenia bardzo tanim wojskiem, część wyposażenia (np. umundurowanie) byłaby na zasadach określonych w przepisach prawnych przekazywana przez Agencję Mienia Wojskowego. Cześć kosztów funkcjonowania plutonów Nowej OT ponosiłby samorząd lokalny na zasadzie dofinansowania (np. na paliwo do pojazdów przekazywanych przez AMW) w zakresie działań związanych z zarządzaniem kryzysowym- np. zakup środków łączności
 • - Nowa OT działając w oparciu o organizacje proobronne mogłaby korzystać z zaplecza w szkołach, ośrodkach gminnych etc.
 • - Nowa OT w zakresie logistyki korzystałaby z usług firm prywatnych – np. kwestie żywienia rozwiązywane byłby za pomocą firmy kateringowej, podobnie np. ochrona Ośrodków szkoleniowych czy mienia OT – rozwiązana byłaby przez systemu zabezpieczenia technicznego i firmy ochrony.
 • - Nowa OT nie potrzebuje wielkich magazynów, budynków, poligonów – szkolenie jest bardzo tanie, odbywa się w miejscu działania plutonów, żołnierze OT umundurowanie i sprzęt mieliby w domach.