Kto jest online

51 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


zerwanie kontraktu  Na dół

Go to page :

 • Witam
  Czy można przerwać szkolenie w czasie trwania kontraktu (na rok)? Czyli po prostu zrezygnować z WOT?

  dzięki
  Pozdrawiam
 • Witam!
  Swoje pytanie powinien Pan skierować do przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej a nie na tym portalu, to jest portal Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl nie WOT. Pytać najlepiej u źródła czyli WOT.

  pozdrawiam
 • Szczegóły zasad służby reguluje ustawa oraz rozporządzenie.
  Ustawa : http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/966_u/$file/966_u.pdf
  Rozporządzenie : http://www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2017/03/roz_mon_powolanie_do_wot.pdf

  Zgodnie z par 26 Rozporządzenie:
  par.26.
  1. Zwolnienie żołnierza OT ze służby następuje w ostatnim dniu ustalonego czasu jej trwania albo przed tym
  dniem, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 98t ust. 2 lub 3 ustawy.
  2. Przed zwolnieniem ze służby, o którym mowa w ust. 1, dowódca kieruje żołnierza OT do jednostki budżetowej, na
  której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, aby rozliczył się z wydanego mu umundurowania i
  wyekwipowania.
  3. Dowódca stwierdza zwolnienie żołnierza OT ze służby w rozkazie dziennym.

  Okolicznosci wspomniane w Ustawie to :
  Art. 98t
  1. Żołnierza OT zwalnia się z terytorialnej służby wojskowej z dniem jej zakończenia ustalonym w powołaniu lub przedłużeniu, o którym mowa w art. 98j ust. 2.
  2. Żołnierza OT zwalnia się z terytorialnej służby wojskowej przed upływem czasu jej trwania w przypadku:
  1) osiągnięcia wieku, w którym przestaje podlegać obowiązkowi służby wojskowej, określonego w art. 58 ust. 1
  – odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego;
  2) niespełniania warunków, o których mowa w art. 98k ust. 3;
  3) utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
  4) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby;
  5) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
  6) skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności, pozbawienia wolności lub karę aresztu wojskowego;
  7) powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
  8) otrzymania w opinii służbowej ogólnej oceny niedostatecznej;
  9) nieukończenia szkolenia podstawowego lub niezłożenia przysięgi wojskowej w przypadku żołnierzy, o których mowa w art. 98m ust. 5;
  10) niewyrażenia zgody na zmianę stanowiska służbowego na stanowisko w innej jednostce wojskowej w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której pełnił tę służbę;
  11) niewyrażenia zgody na zmianę stanowiska służbowego w przypadku zniesienia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które był wyznaczony.
  3. Żołnierza OT można zwolnić z terytorialnej służby wojskowej przed upływem czasu jej trwania w przypadku:
  1) złożenia przez niego, drogą służbową, pisemnego wniosku uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi;
  2) zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych;
  3) niestawienia się do terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie;
  4) odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi OT poświadczenia bezpieczeństwa, wszczęcia kontrolnego postępowania sprawdzającego w tej sprawie lub niewyrażenia przez żołnierza OT zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
  5) odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz OT został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;
  6) otrzymania w opinii służbowej ogólnej oceny dostatecznej;
  7) braku możliwości wyznaczenia żołnierza OT na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej, odpowiadające jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w Siłach
  Zbrojnych, gdy żołnierz ten wyraził zgodę na zmianę stanowiska służbowego.
  4. Żołnierza OT, o którym mowa w art. 98m ust. 5, zwolnionego z terytorialnej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy.

Go to page :

 • 0 users

This list is based on users active over the last 30 minutes.